Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

V letošním roce uplyne 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Moravanech.

 

Dovolte mi, abych Vás  seznámila s činností sboru od jeho založení až po současnost.

Běh událostí za 130 let trvání sboru je velmi obsáhlý a je pečlivě popsán v kronice.

Proto mi dovolte, abych zde připomněla důležité události hasičského sboru. 

Původ, zakládání a vznik prvních hasičských sborů v Čechách lze položit do druhé poloviny

devatenáctého století. Tehdy ještě byla na našem venkově stavení dřevěná, roubená, krytá šindelem či došky. Nebylo tedy divu, že docházelo často při neopatrném zacházení s ohněm

k požárům, někdy velmi rozsáhlým a ničivým. Ne jinak tomu bylo i v Moravanech.

Tak například 26. srpna 1837 shořelo při velkém ohni 34 domů a 18 stodol, 30. března 1859 zaniklo ohněm 26 domů a 13 stodol. Hasit tato dřevěná stavení konvemi či plátěnými koši bylo nad lidské síly. Proto takovéto okolnosti vedly naše předky k tomu, co udělat a jak ochránit svůj majetek a životy před ničivým živlem. Tak tedy došlo k založení hasičského sboru v Moravanech koncem roku 1879, kdy se sešlo několik málo nadšenců z místních občanů a za přítomnosti pozvaných zástupců sousedních obcí Platěnic, Slepotic a Bělešovic

ustavili společný hasičský sbor v Moravanech. Byly vypracovány první stanovy a ze sbírky

občanů zakoupena ruční stříkačka.Hasičská kůlna, kde byl skladován majetek spolku, byla vybudována v roce 1892 a stávala v horní části obce spolu s obecní váhou. Po získání prvních zkušeností a také majetku se začal společný hasičský sbor dělit. Stalo v roce 1897, tedy 17 let od založení hasičského sboru spojených obcí, kdy valnou hromadou bylo rozhodnuto, aby se sbory jednotlivých obcí Moravany, Platěnice a Slepotice osamostatnily. Bělešovice ve spolku setrvaly až do roku 1924. V roce 1899 byl pořízen ručně vyšívaný spolkový prapor.

Hlavním posláním spolku bylo hašení požárů. Ale s postupem času se také vyvíjela činnost

kulturní, zejména pořádání plesů. Samozřejmostí také byla účast na župních sjezdech hasičstva, které se několikrát konaly také v Moravanech.

V roce 1911 byl při našem sboru založen ženský oddíl s 25 členkami.

V období první světové války bylo mnoho bratří povoláno k výkonu činné vojenské služby.

Po válce se činnost velmi těžce obnovovala, ale podařilo se stále udržovat členskou základnu a ve dvacátých letech se účastnit okrskových cvičení. V roce 1925 byl při našem hasičském sboru ustaven odbor samaritánský a téhož roku náš sbor přešel ze župy Chrudimské do ustavené hasičské župy Holice.

V roce 1930 byla zakoupena první motorová stříkačka, s kterou se náš sbor mohl pochlubit

na župním sjezdu hasičstva, který se v Moravanech v tomto roce konal.

Třicátá léta byla poznamenána hospodářskou krizí. Finanční potíže měly i hasičské spolky.

Nekonaly se žádné župní sjezdy. V roce 1938 byla rozpuštěna župa Holická a nově utvořena župa Pardubická, která dostala název Okresní hasičská jednota Pardubice.

V letech 1939 – 1945 byla činnost sboru ovlivněna událostmi, které jsou nám všem dobře známy. Druhá světová válka citelně poznamenala práci ve spolku a nastolila pro hasičstvo

nové úkoly. Válečné poměry si vynutily neustálé držení protipožárních hlídek. V roce 1942

se podařilo zakoupit první auto.

V roce 1948 byla zbourána stará hasičská zbrojnice na křižovatce z důvodu výstavby silnice do Slepotic. Našemu sboru byla přidělena zbrojnice nová, na náměstí a počala se upravovat. 

 Padesátá léta se nesla ve znamení prevence a ochraně před požáry. Často se konaly hovory s občany na téma požární bezpečnost a prováděly se domovní protipožární prohlídky, jako důležitá složka prevence. Naše řady se rozrůstaly a přicházelo mnoho mladých lidí.

V roce 1959 bylo v naší organizaci založeno žákovské družstvo.

Veškerá činnost naší požární jednoty byla zaměřena na prevenci. Prováděly se periodicky domovní prohlídky, ale zvláštní pozornost byla věnována objektům JZD, ve žních pak na polích byly stavěny hlídky i za pomoci mládeže. 

 V letech 1964 – 1968 byla svépomocí vybudována nová požární zbrojnice.

Sedmdesátá a osmdesátá léta stále kladla důraz na prevenci. Z  naší činnosti můžeme dále jmenovat : pořádání kulturních a společenských akcí pro členy a občany, sběr starého železa, účast kolektivů dětí a dospělých v soutěžích v rámci okresu, zakoupení vozu AVIA 30, který slouží doposud. Nesmíme také zapomenout, že v roce 1979 jsme oslavili 100.výročí založení hasičského hnutí, kdy při slavnostní schůzi bylo konstatováno, že za tu dobu bylo vykonáno mnoho v požární ochraně a že v Moravanech je dobrý a spolehlivý požární sbor. V roce 1989 se konaly oslavy u příležitosti 110. výročí.

Až do roku1990 byla činnost základní organizace Sboru požární ochrany poplatná normalizačnímu období. Můžeme však konstatovat, že to nemělo zásadní vliv na plnění odborných povinností organizace, na její život a praktické činnosti.

A léta porevoluční ?

Hodně se změnilo, mnoho se stalo. Některé události většina zde přítomných pamatuje. 

V první řadě se změnil název a oslovení – jsme dobrovolní hasiči, bratři a sestry.

Sbor až do roku 2000 pracuje s mládeží, konají se každoročně dětské hasičské hrátky.

Družstvo dospělých soutěží v rámci okrsku a okresu.V roce 1997 byla vytvořena výjezdová jednotka. Její práce je často zapotřebí, ať se jedná o požáry, povodně nebo jiné zásahy.

I ostatní členové našeho sboru nemalou měrou přispívají svojí prací a pomocí při různých akcích, kterých doposud nebylo málo.

Po oslavách 125.výročí od založení sboru došlo k některým změnám.

Bylo zvoleno nové vedení. Naše členská základna přijala nové mladé členy. Můžeme se také

pochlubit tím, že v našem sboru máme dva bratry s titulem „Zasloužilý hasič“.

V posledních letech by se naše činnost nemohla rozvíjet bez podpory a spolupráce

s Obecním úřadem.

Pokrok, rozvoj a nové trendy se nezastavily ani před námi. Proto jsme rádi, že se podařilo zrealizovat přestavbu naší hasičské zbrojnice a zároveň i předání vozu CAS 25 LIAZ naší výjezdové jednotce.

Co říci závěrem?

Je mi ctí, že jsem dnes tady mezi vámi a můžeme společně oslavit pro náš sbor tak významné výročí. 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky NAŠE KRONIKA!